Kontakty:
ELEKTROČAS s.r.o.
  Hlavná 48
  900 27   Bernolákovo
  tel.: +421 2 45993 714
  M: 0905 401 108
 

QR code
 Udalosti
Elektrolab
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Online status

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
V súvislosti s §20 zákona č. 18/2018 Z.z. si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, takto :
 
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je ELEKTROČAS s.r.o.

 
Spoločnosť má určenú  zodpovednú osobu, ktorá  dohliada na  riadne spracovanie  a ochranu   Vašich  osobných  údajov. Môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť na adrese: info@elektrocas.sk

Vaše osobné údaje, ktoré  vedieme  v  rozsahu : titul,  meno,  priezvisko,  pracovné zaradenie, adresa pracoviska, telefónne číslo, email spracúvame v súlade s §13 písm. f zákona č.18/2018 Z.z., pričom  účel ich spracúvania je nevyhnutný pre naplnenie oprávnených záujmov spoločnosti (obchodný styk).

Vaše osobné údaje sme získali Vašim prostredníctvom,  z obchodnej dokumentácie,  prípadne z oficiálnych webových stránok.
 
Vaše osobné údaje  nebudú  spracované  na iný ako uvedený účel, nebudú presunuté  do  tretej krajiny, a nemá k nim prístup žiadna tretia osoba, resp. sprostredkovateľský subjekt.
 
Vaše osobné údaje budú uchovávané takto :
    -  v prípade zmluvných partnerov do ukončania platnosti obchodnej zmluvy,
    -  v prípade iných zákonných zdrojov získania osobných údajov 1 rok  odo  dňa  začatia  ich 
        spracúvania.

Po vypršaní uvedených termínov budú Vaše osobné údaje vymazané.
 
V súvislosti so spracúvaním  osobných  údajov  máte ako  dotknutá  osoba  nasledovné práva :
    -  namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
    -  požadovať prístup k svojim osobným údajom,
    -  na opravu,  na obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov,
    -  podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.. 
 
Realizácia uvedených práv  je  možná  doručením  požiadavky  na  vyššie  uvedenú  emailovú adresu, alebo osobne na oddelení rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti.